ZASADY UMIESZCZANIA OSOBOWOŚCI SAUNOWYCH

To jest miejsce na profil osobowości saunowych, gdzie każda osoba może umieścić informacje promujące swoje indywiduum w środowisku. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest nawiązywanie i analiza znajomości zawodowych a przede wszystkim wspieranie rozwoju własnej kariery w intrygującym świecie sauny.

Poniższy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego saunamistrzynie.pl, zamieszczonego pod adresem internetowym https://saunamistrzynie.pl

Postanowienia regulaminu – w tym także wszelkich załączników, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w sposób wyłączny i wyczerpujący określają prawa i obowiązki osób korzystających z serwisu internetowego https://saunamistrzynie.pl a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności administratora serwisu internetowego https://saunamistrzynie.pl

 1. Definicje.

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Poniższe terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Regulamin – niniejszy regulamin

Serwis – serwis internetowy saunamistrzynie.pl znajdujący się w pod adresem internetowym https://saunamistrzynie.pl, stanowiący platformę internetową, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników i innych podmiotów, które będą zainteresowane wszystkimi lub poszczególnymi usługami oferowanymi przez Serwis internetowy saunamistrzynie.pl

Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Akademia MSP, z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (kod pocztowy 66-400), przy ul. Targowa 9, posługujący się nadanym mu Numerem Identyfikacji Podatkowej: 599-125-73-68

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług Serwisu, w celach związanych z jej promocją, działalnością gospodarczą lub zawodową;

Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług oferowanych w Serwisie, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Administratorem a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem;

Profil – zbiór informacji, danych i innych elementów przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Serwisu;

Pomoc – usługi świadczone przez Administratora, w którym Użytkownik i inne osoby korzystające z Serwisu mogą próbować dowiedzieć się, w jaki sposób należy zrealizować określone działania związane z korzystaniem z Serwisu, aby osiągnąć pożądane cele;

Zleceniodawca – Użytkownik składający za pośrednictwem Serwisu Ofertę wykonania na jego rzecz Usługi;

Wykonawca  – Użytkownik, który złożył Ofertę w Zleceniu lub do którego Zleceniodawca skierował bezpośrednio Ofertę zawarcia Zlecenia;

Zlecenie – Oferta zawarcia Zlecenia zamieszczona przez Zleceniodawcę w Serwisie, której przedmiotem jest Usługa;

Oferta – Oferta wykonania Usługi złożona w Przetargu lub Zleceniu;

Usługa – czynność mająca być lub będąca przedmiotem Zlecenia;

2.Informacje podstawowe.

2.1.Właścicielem Serwisu jest Administrator.

2.2. Podstawową usługą świadczoną w Serwisie jest udostępnianie w sieci Internet systemu umożliwiającego Zleceniodawcy odnalezienie Wykonawcy określonych usług marketingowych lub – w przypadku Wykonawcy – promocję oferowanych Usług, poprzez prezentację danej osoby lub firmy.

2.3. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone nieodpłatne lub odpłatne (koszt rocznej prezentacji 150 PLN) Usługi na rzecz Użytkowników, związane z przedmiotem Serwisu.

2.4. Serwis ma charakter komercyjny, a uczestnictwo w nim jest dobrowolne.

2.5. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia której, dochodzi każdorazowo poprzez rozpoczęciem korzystania przez Użytkownika z poszczególnych usług Serwisu, przesłaniu informacji do umieszczenia na portalu.

2.6. Wszelkie uwagi, informacje i zapytania odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego, na adres e- mailowy – info@saunamistrzynie.pl lub doręczane bezpośrednio na adres siedziby Administratora.

2.7. Użytkownicy zobowiązani są do przesyłania do Serwisu tylko takich utworów, tekstów, grafik czy innych materiałów, np. reklamowych, w stosunku do których posiadają tytuł prawny, w szczególności przysługują im prawa autorskie i z których korzystanie nie narusza praw osób trzecich.

2.8. Użytkownicy publikują w Serwisie utwory, informacje, recenzje lub wypowiedzi wyłącznie na własną odpowiedzialność, w związku z czym Administrator nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności, w szczególności zaś za naruszenie przez Użytkowników takimi publikacjami jakichkolwiek praw osób trzecich.

2.9. Użytkownicy, przesyłając do Serwisu, jak również na inne konta pocztowe należące do Administratora utwory, teksty, grafiki czy inne materiały, np. reklamowe, wyrażają jednocześnie zgodę na wykorzystanie tych utworów, tekstów, grafik czy wszelkich innych materiałów do promocji i reklamy Serwisu. Użytkownik wyraża również zgodę na nieodpłatne wykorzystanie tychże utworów, tekstów, grafik czy innych materiałów, np. reklamowych przez serwis saunamistrzynie.pl dla celów reklamy czy promocji Serwisu.

 1. Oferowane Usługi oraz wysokość i zasady regulowania opłat.

3.1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może korzystać z bezpłatnych i płatnych Usług, w szczególności zmierzających do ułatwienia nawiązania kontaktu pomiędzy Wykonawcą i Zleceniodawcą Usług.

3.2. Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych Usług Serwisu – zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości – może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych Usług.

3.3. Administrator będzie na bieżąco informował – za pośrednictwem Serwisu – o każdej zmianie zakresu świadczonych Usług.

3.4. Wszelkie odpłatne Usługi Serwisu są wyraźnie oznaczone, zaś Administrator świadczy je tylko i wyłącznie na wyraźne Zlecenie Użytkownika i po uprzednim uiszczeniu należności za ich aktywację, wynikającej z aktualnego w danym momencie cennika należności za ich aktywacje, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

3.5. Zmiana wysokości opłat z tytułu świadczenia danej odpłatnej Usługi Serwisu, następująca po dacie rozpoczęcia świadczenia tej Usługi, nie upoważnia żadnej ze stron Umowy do żądania dopłat lub zwrotu różnicy pomiędzy poprzednio, a aktualnie obowiązującą wysokością opłat.

3.6. Administrator oświadcza, iż zapłata z tytułu odpłatnych Usług świadczonych przez Administratora w Serwisie może być dokonywana wyłącznie w złotych polskich, zaś operator płatności za odpłatne usługi Serwisu, umożliwia dokonywanie opłat za poszczególne odpłatne Usługi za pośrednictwem przelewu albo serwisu www.dotpay.pl.

3.7. Odpłatna Usługa w Serwisie zostaje aktywowana dla danego Użytkownika i zaczyna być wykonywana z chwilą potwierdzenia przez operatora płatności zapłaty za tę usługę przez Użytkownika.

3.8. Ceny poszczególnych odpłatnych Usług Serwisu są cenami brutto.

 1. Uczestnictwo w Serwisie.

4.1. Dla uzyskania wpisu niezbędne jest spełnianie określonych Regulaminem warunków podmiotowych oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu.

4.2. Procedura rejestracji i aktywacji wpisu przebiega stopniowo, przy określonej aktywności Użytkownika wymaganej dla przeprowadzenia danego etapu wpisu.

4.3.Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku, gdy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przesłania Użytkownikowi informacji na adres wskazanej poczty elektronicznej, dotyczącej czynności koniecznych do przeprowadzenia wpisu, nie wykona prawidłowo wszystkich wskazanych w treści tej wiadomości czynności, procedura wpisu ulega zakończeniu, bez jego aktywacji.

4.4. Użytkownik, poprzez aktywację wpisu w Serwisie, zapewnia i oświadcza, iż:

 1. a) spełnia wszystkie przewidziane w Regulaminie dla Użytkownika warunki podmiotowe;
 2. b) podane przez niego dane są prawdziwe, kompletne i rzetelne;
 3. c) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu, a zgoda ta jest potwierdzana każdorazowo przez korzystanie przez niego z Serwisu;
 4. d) wszelkie dane i informacje składające się na Profil przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny;
 5. e) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych oraz innych informacji i danych przekazanych Administratorowi w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;
 6. f) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora;
 7. g) nie będzie w jakikolwiek sposób naruszał Regulaminu, dobrych obyczajów, a także obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności – choć nie wyłącznie – praw własności intelektualnej.

 

 1. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych.

5.1. Administrator oświadcza, iż przykłada ogromną wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkowników, stosując do tego celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne.

5.2. Użytkownik oświadcza, iż przez przystąpienie do korzystania z usług Serwisu, a w szczególności poprzez podanie danych niezbędnych do założenia Konta, Użytkownik wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie zarówno w danym momencie, jak i w przyszłości jego danych osobowych.

5.3. Administratorem danych osobowych zbieranych w Serwisie jest Administrator, który przetwarza je zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) w celach związanych z prowadzeniem działalności Serwisu.

5.4. Administrator zbiera tylko te dane osobowe Użytkowników, które są konieczne do należytego świadczenia oferowanych przez Administratora w Serwisie Usług

 1. Rezygnacja z usług, zablokowanie i usunięcie Użytkownika.

6.1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swój wpis z Serwisu zgodnie z wytycznymi.

 1. Reklamacje.

7.1. O ile postanowienia Regulaminu nie przewidują innego trybu zgłaszania reklamacji, stosuje się do nich postanowienia niniejszego artykułu.

7.2. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu oraz wszelkich Usług świadczonych w jego ramach mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłaszanie jego dysfunkcji Administratorowi lub osobom działającym w jego imieniu za pomocą elektronicznego formularza kontaktowego, na adres mailowy – info@saunamistrzynie.pl lub doręczane na adres pocztowy siedziby Administratora.

7.3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia zgłoszenia danej reklamacji.

 1. Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność.

8.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora, jak i osoby trzecie.

8.2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego – całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu, w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji. Okres czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia nie może jednak przekraczać 7 (siedmiu) dni roboczych, co nie będzie stanowiło niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, z tym jednak zastrzeżeniem, iż Administrator dołoży wszelkich starań, aby sytuacje takie następowały możliwie najrzadziej i trwały możliwie najkrócej.

 1. Spory i klauzula salwatoryjna

9.1 O ile szczególne przepisy prawa nie będą stanowić inaczej, wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w Serwisie na podstawie Umowy winny być rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

9.2. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków wynikających z Umowy będzie prawo polskie, a każda usługa świadczona w Serwisie na podstawie Umowy będzie traktowana jako wykonana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

9.3. Jeżeli jedno z postanowień Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania nie ma to wpływu na ważność Regulaminu w pozostałym zakresie.

 1. Zmiany regulaminu, jego obowiązywanie i dostępność.

10.1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu serwisu saunamistrzynie.pl. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Administrator poinformuje Użytkowników o dokonanej zmianie, tak, aby każdy Użytkownik mógł zapoznać się z nową wersją Regulaminu. Zmiana Regulaminu obowiązuje Użytkownika po upływie 14. dni od daty poinformowania o zmianie i wiąże w tej wersji do dnia jego zmiany lub odwołania. Korzystanie przez Użytkownika z usług serwisu saunamistrzynie.pl po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

10.2. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą:

a) warunków świadczenia usług Serwisu,

b) warunków korzystania z usług Serwisu,

c) zmianą funkcjonalności Serwisu,

d) obowiązujących przepisów prawa.

10.3. Odmowa akceptacji zmian w Regulaminie jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z serwisem. Rezygnacja Użytkownika z usług serwisu saunamistrzynie.pl nie zwalnia go od obowiązku zapłaty należnego serwisowi wynagrodzenia.

10.4. Treść Regulaminu – wraz ze wszelkimi załącznikami do niego, w jednym dokumencie – zawsze dostępna jest w aktualnej wersji w tym miejscu oraz udostępniana jest do wglądu w siedzibie Administratora. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w dowolnym czasie zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyny. Informacja o zmianie Regulaminu, jak i nowa ujednolicona wersja Regulaminu będą publikowane w Serwisie w taki sposób, aby Użytkownik mógł zapoznać się z nową wersją Regulaminu.

10.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i wiąże w tej wersji do dnia jego zmiany lub odwołania.

 

Gorzów Wlkp., 2021